www.wozki-widlaki.maxtrader.pl MaxTrader - Products. Companies. Trade leads.

[Polska]Nowe magazynowe wózki wid?owe - Komatsu - MWPF-1R

Asortyment wózków paletowych Komatsu ze sk?adan? platform? zawiera dwa modele zaprojektowane tak, aby spe?nia? ró?ne potrzeby klientów co do wydajno?ci.

* Modele MWP20/30F-1R z rewolucyjnym uk?adem Hydrautronics, z silnikiem trakcyjnym o du?ej mocy 2.5 kW, akumulatory 375Ah, w opcji boczne usuwanie akumulatora i standardowe os?ony bezpiecze?stwa operatora, jest to najlepsze rozwi?zanie do u?ytkowania w trudnych warunkach
* Model MWP20FS-1R wyposa?ony jest w akumulator 250Ah i silnik 1.2 kW aby spe?ni? normalne warunki u?ytkowania.


Wspomagane kierowanie jest cech? standardow? we wszystkich wózkach a ruch sterownicy o 75° jest wystarczaj?cy do kompletnego i bezwysi?kowego skr?cania kó?, nawet wtedy, kiedy wózek jest w bezruchu lub jest nie za?adowany.

W zale?no?ci od dynamicznych warunków wózka, opatentowany uk?ad Hydrautronics (MWP20/30F-1R) zabezpiecza tyln? o? kó? przed poruszeniem si? do ty?u i do przodu poprzez sterowane elektrycznie cylindry hydrauliczne. Zwi?ksza to przestrze? kontaktu z pod?o?em, redukuje ruch operatora podczas skr?cania i zmniejsza zu?ycie opon w celu d?u?szej ?ywotno?ci i wi?kszego bezpiecze?stwa operatora!

Model MWP20FS-1R wyposa?ony jest w prze??cznik trakcyjny, który mo?e by? kontrolowany przez operatora, który mo?e wybra? pomi?dzy bardziej agresywn? lub ?agodniejsz? pr?dko?ci? skr?tu, z mniejsz? pr?dko?ci? pozwalaj?c? na ni?sze zu?ycie paliwa w zale?no?ci od transportowanego ?adunku.

Platforma oraz os?ony zabezpieczaj?ce s? bardzo ?atwe w u?ytkowaniu poprze prosty ruch r?ki. W momencie zamkni?cia wszystkie elementy b?d? ulokowane w podwozu w ten sposób stwarzaj?c wi?cej miejsca dla operatora.

Czujnik umiejscowiony na platformie wykrywa pozycj? operatora. Trakcja jest unieruchomiona, kiedy operator schodzi z wózka, pozwalaj?c na to, ?eby element pozostawa? otwarty bez nara?enia na niebezpiecze?stwo operatora, kiedy si? porusza, jest to du?e udogodnienie.

Bezpieczna jazda zapewniona jest przez zredukowan? pr?dko?? w czasie skr?tu, w czasie obs?ugiwania wózka w trybie - pieszy lub kiedy os?ony zabezpieczaj?ce s? otwarte. MOFSET równie? kontroluje regeneracyjny uk?ad hamulcowy, którego parametry mog? by? ustawione tak, aby odró?ni?, czy jest obs?ugiwana przez zwolnienie ko?a zamachowego lub przez zmian? kierunku jazdy. Uk?ad hamulcowy równie? zawiera hamulec parkowania elektromechanicznego lub awaryjnego, który dzia?a bezpo?rednio na silnik trakcyjny.Standardowe cechy s? nast?puj?ce:

* Wy?wietlacz z licznikiem roboczogodzin, wska?nik poziomu na?adowania akumulatora oraz alarm,
* Sterownica zabezpieczona do IP65 i wyposa?ona w niezale?ne przyciski
* Uk?ad CANBUS
* Blokada silnika pompy, kiedy funkcja podnoszenia jest zatrzymana
* Podwójne (MWP20/30F) lub pojedyncze (MWP20FS) ko?a
* Os?ony zabezpieczaj?ce operatora (MWP20/30F)


Dodatkowe informacje:

Model/Numer produktu:MWPF-1R
Cena:Zapytaj o cenÄ™

Kategoria: Maszyny i urz?dzenia -> Wózki przemys?oweWózki wid?owe Mariusz Jakubowski

Ulica:Krakowska 160d
Miasto:Andrychów
Kod pocztowy:34-120
Region:małopolskie
Kraj:Polska
Telefon: +48 33 609551780

Internet

Prezentacja:www.wozki-widlaki.maxtrader.pl

Osoba kontaktowa

ImiÄ™ i Nazwisko: Mariusz Jakubowski
Telefon stacjonarny: +48 33 8731585
Telefon komĂłrkowy: +48 609551780