www.poldrewkom-pl.maxtrader.pl MaxTrader - Products. Companies. Trade leads.

[Poland]Statyw do pakowania drewna kominkowego.

System Du?ych Worków - drewno uk?adane

Opis produktu:

System ten wprowadzono by u?atwi? prac? producentom drewna opa?owego. Worek du?y jest najbardziej racjonalnym opakowaniem, za pomoc? którego producent drewna uniknie wielu niepotrzebnych operacji przy produkcji drewna. Bezsprzecznie jest to najta?szy sposób produkcji, suszenia i przechowywania drewna.

W jednym worku odbywa si?:

produkcja
suszenie
sk?adowanie
transport
Worka mo?na u?ywa? równie? do innych celów, np. zbiór i suszenie warzyw itd.


SYSTEM DU?YCH WORKÓW sk?ada si? z:
Worków - odpornych na rozerwanie i promienie UV oraz wyposa?onych w sznury zaci?gaj?ce
Statywu - dopasowanego wielko?ci? do worków. Statyw u?atwia nape?nianie i wi?zanie worka. Worki za?adowane w statywie s? pe?ne, jednakowej wielko?ci i przygotowane do pi?trowania
Palety - s?u??cej jako dno worka i umo?lwiaj?cej transport wózkiem wid?owym
1. W?a?ciwo?ci worka du?ego:
worek siatkowy wytwarzany z polipropylenu, bardzo wytrzyma?y i odporny na promienie s?oneczne
dzi?ki swej budowie umo?liwia ?wietny przep?yw powietrza i co za tym idzie, bardzo wydajne suszenie drewna
jest wyposa?ony w solidne ta?my zaci?gowe na spodzie i u góry worka. Ta?m? spodni? nale?y przed nape?nieniem worka lekko zaci?gn??, by worek zachodzi? na palet? ok. 20cm. Ta?m? górn? po nape?nieniu worka nale?y zaci?gn?? mocno, by worek si? nie odkszta?ca?
zachowuje stabilno??: je?eli nape?nianie rozpocznie si? od wrzucenia kilku kawa?ków drewna do rogów, otrzymujemy stabilne upakowanie i pe?ne worki mo?emy uk?ada? pi?trowo
z za?o?enia jednorazowy, ale mo?e by? u?ywany wielokrotnie
produkowany w dwóch rozmiarach:
na palety EURO: 80cm x 120cm = 1,0 m3

na palety HYDRO: 105cm x 130cm (lub 100cm x 120cm) = 1,5 m3
2. STATYW do worka du?ego:
specjalny statyw u?atwiaj?cy nape?nianie i wi?zanie worków, dzi?ki niemu pe?ne worki s? odpowiednio uformowane i maj? tak? sam? obj?to??
to kompletny statyw z rurek stalowych malowanych proszkowo b?d?? ocynkowanych
mo?na go z?o?y? lub roz?o?y? za pomoc? kilku prostych ruchów
po z?o?eniu zajmuje bardzo ma?o miejsca: 3 ?ciany sk?adaj? si? na zawiasach, czwarta luzem
jest wyposa?ony w mechanizm napinania worka
produkowany w dwóch wersjach - dla palet typu EURO i HYDRO


Category: Machines & Tools -> Machinery for wood industryTEKNOMET Piotr Pilch

Street:Malinka 63
City:Wis?a
Postal code:43-460
Region:Silesia
Country:Poland
Phone: +48 33 8555333
Fax: +48 33 8555604

Internet

Presentation:www.poldrewkom-pl.maxtrader.pl

Contact person

Name and Surname: Piotr Pilch
Phone: +48 33 8555333
Mobile: +48 600993605